XXXIX. Beyond the Roman Frontier
(ed. Thomas Grane)
Roman Influences on the Northern Barbaricum. 2007, Edizioni Quasar.