SEM

VEJLEDNING VEDR. ANSØGNING
OM STIPENDIUM
OG OPHOLD

Ophold tildeles efter ansøgning til bestyrelsen. Det er en forudsætning, at man ønsker at beskæftige sig med et konkret projekt, som alene eller med fordel kan studeres i Rom.
Der er ansøgningsfrist omkring 15. september for forårssemestret (1. februar - 15. juli) og omkring 15. februar for efterårssemestret (1. september - 31. december). Man kan søge om selvbetalt ophold eller om ophold med stipendium.
Ansøges der om stipendium, medsendes en redegørelse for ansøgers økonomiske forhold i forbindelse med studieopholdet (tilskud, løn i orlovsperiode, osv.).NB uden en sådan redegørelse vil ansøgningen ikke blive behandlet.
Søges ophold med ledsager, skal der i ansøgningen gives særlig begrundelse for ledsagerens ophold. Alternativt betragtes ledsageren som gæst med maksimalt ophold i 1 uge til gæstepris.
Søges ophold med børn, skal børnenes alder oplyses i ansøgningsskemaet, samt hvordan de vil blive passet under et evt. ophold.
En stipendie- eller opholdsbevilling kan kun anvendes i det semester, hvortil den er bevilget.
Større ændringer i projektet i forhold til det, der er bevilget støtte til, skal aftales med direktøren.
Stipendier stilles til rådighed af Dronning Ingrids Romerske Fond. Link til ansøgningsskema og udførlig information findes her. For udførligere vejledning om ansøgningens indhold, se følgende:
For alle ansøgere gælder:
Ansøgningsmaterialet afleveres som ét samlet pdf.-dokument på max. 6MB.
Dokumentet skal indeholde:
1) Begrundet ansøgning m. projektbeskrivelse (max 2 sider)
2) CV
3) Publikationsliste og/eller portfolio

For de enkelte fagområder gælder følgende:
Ansøgere med videnskabeligt projekt
(herunder også specialestuderende) bør anføre følgende oplysninger:
1) En beskrivelse af emne samt præcisering af det videnskabelige felt, som emnet hører ind under. Oplysning om metode og teori(er) og relation til tidligere forskning, evt. i forbindelse med ophold i Rom, med henvisning til relevante arbejder i publikationsliste.
2) En redegørelse for målet med opholdet, herunder hvilke etaper af projektet, der forventes gennemført i forbindelse med opholdet, samt oplysninger vedr. eventuelle publikationsmuligheder.
3) Angivelse af projektets relevans i forhold til et ophold netop i Rom (som f.eks. emnets karakter, mulighed for adgang til biblioteker, museer, andre institutioner, og/eller mulighed for vejledning eller samarbejde med italienske forskere).
4) Redegørelse for hidtil gennemførte eller planlagte forstudier, herunder oplysning om samarbejde og/eller vejledning i Danmark. Specialestuderende bedes redegøre for allerede udførte forstudier, ligesom der skal fremlægges en præcis plan for gennemførelse samt planlagt afleveringstidspunkt.
5) Referencer, publikationsliste samt cv. Specialestuderende bedes medsende udskrift af eksamensprotokol og udtalelse fra specialevejleder.

Ansøgere med kunstnerisk projekt
bør anføre følgende oplysninger:

1) Beskrivelse af arbejdsfelt (billedkunst, musik, litteratur, arkitektur, osv.).
2) Forventninger til ophold: hvad ønskes gennemført? Forventede inspirationskilder, motiver, metoder, materialer og teknikker.
3) Projektets relevans i forhold til Rom: Hvis stedet tænkes anvendt som inspirationskilde, anføres hvorfor; evt. professionelle kontakter, lærere, institutioner, udstillingsmuligheder eller andet.
4) Sammenhæng med tidligere udført arbejde.
5) Uddannelse, referencer og cv.
6) Portfolio. Billeder skal være dokumentation af ansøgers kunstneriske arbejde og praksis. De skal være forsynet med værktitler og oplysninger om materialer, produktionsår og mål. Hvis du som supplement til din ansøgning vil linke til materiale på nettet, skal linket føre til den specifikke side.
7) For musikere gælder, at der indsættes links til lydfiler.