SEM

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGEN

Læs vejledningen før du søger:

Bemærk, at det kun er muligt at ansøge via det elektroniske ansøgningsskema, samt at bestyrelsen kun modtager individuelle ansøgninger, også i tilfælde af at to eller flere personer ansøger om ophold sammen. Det er en forudsætning at man er dansk statsborger eller at man studerer eller arbejder i Danmark.
Opholdets længde afhænger af projektet, men et ophold varer minimum én måned og som regel ikke flere end tre måneder. Der regnes fra d. 1. hverdag til den sidste dag i en måned.
Kortere ophold (1-3 uger) inden for det pågældende semester kan søges af fastansatte forskere og kunstnere ved danske universiteter, højere læreanstalter, forskningsinstitutioner og museer, efter ansøgningsfristens udløb, motiveret i præcise forskningsprojekter, ved skriftlig henvendelse til direktøren for Det Danske Institut i Rom.
Det er en forudsætning, at man ønsker at beskæftige sig med et konkret projekt, som alene eller med fordel kan studeres i Rom.
Man kan søge om selvbetalt ophold eller om ophold med stipendium.
Stipendier stilles til rådighed af Dronning Ingrids Romerske Fond. Formålet med stipendierne er at gøre det muligt for forskere inden for alle grene af videnskaben og kunstnere inden for alle kunstarter (billedkunst, design, arkitektur, musik, litteratur osv.) at gennemføre videnskabelige eller kunstneriske studier i Rom.
Stipendierne på 10.000 kr. pr. måned + 3.000 kr. i rejsetilskud er fortrinsvis for ansøgere, der ikke har anden indtægt eller en meget lav indtægt under opholdet. Ansøges der om stipendium, medsendes en kort beskrivelse på et par linjer af ansøgers økonomiske forhold under studieopholdet. Modtager man løn (herunder også S.U., ph.d-løn, pension), kan man som udgangspunkt ikke søge om stipendium.
Søges ophold med ledsager, skal der i ansøgningen gives særlig begrundelse for ledsagerens ophold. Alternativt betragtes ledsageren som gæst med maksimalt ophold i 1 uge til gæstepris.
Søges ophold med børn, skal man vælge børnelejligheden i ansøgningsskemaet samt oplyse om børnenes alder og hvordan de vil blive passet under et evt. ophold.
En stipendie- eller opholdsbevilling kan kun anvendes i det semester, hvortil den er bevilget. Større ændringer i projektet i forhold til det, der er bevilget støtte til, skal aftales med direktøren. For alle ansøgere gælder:
Ansøgningsmaterialet afleveres som ét samlet pdf.-dokument på max. 6MB.
Dokumentet skal indeholde:
1) Begrundet ansøgning m. projektbeskrivelse (max 2 sider)
2) CV
3) Publikationsliste og/eller portfolio

Ansøgere med videnskabeligt projekt
(herunder også specialestuderende) bør anføre følgende oplysninger:
1) En beskrivelse af emne samt præcisering af det videnskabelige felt, som emnet hører ind under. Oplysning om metode og teori(er) og relation til tidligere forskning, evt. i forbindelse med ophold i Rom, med henvisning til relevante arbejder i publikationsliste.
2) En redegørelse for målet med opholdet, herunder hvilke etaper af projektet, der forventes gennemført i forbindelse med opholdet, samt oplysninger vedr. eventuelle publikationsmuligheder.
3) Angivelse af projektets relevans i forhold til et ophold netop i Rom (som f.eks. emnets karakter, mulighed for adgang til biblioteker, museer, andre institutioner, og/eller mulighed for vejledning eller samarbejde med italienske forskere).
4) Redegørelse for hidtil gennemførte eller planlagte forstudier, herunder oplysning om samarbejde og/eller vejledning i Danmark. Specialestuderende bedes redegøre for allerede udførte forstudier, ligesom der skal fremlægges en præcis plan for gennemførelse samt planlagt afleveringstidspunkt.
5) Referencer, publikationsliste samt cv. Specialestuderende bedes medsende udskrift af eksamensprotokol og udtalelse fra specialevejleder.

Ansøgere med kunstnerisk projekt
bør anføre følgende oplysninger:

1) Beskrivelse af arbejdsfelt (billedkunst, musik, litteratur, arkitektur, osv.).
2) Forventninger til ophold: hvad ønskes gennemført? Forventede inspirationskilder, motiver, metoder, materialer og teknikker.
3) Projektets relevans i forhold til Rom: Hvis stedet tænkes anvendt som inspirationskilde, anføres hvorfor; evt. professionelle kontakter, lærere, institutioner, udstillingsmuligheder eller andet.
4) Sammenhæng med tidligere udført arbejde.
5) Uddannelse, referencer og cv.
6) Portfolio. Billeder skal være dokumentation af ansøgers kunstneriske arbejde og praksis. De skal være forsynet med værktitler og oplysninger om materialer, produktionsår og mål. Hvis du som supplement til din ansøgning vil linke til materiale på nettet, skal linket føre til den specifikke side.
7) For musikere gælder, at der indsættes links til lydfiler.


(Der henvises endvidere til muligheden for at søge stipendieophold på Det Danske Institut i Athen (www.diathens.gr/ophold).)